Richard Lapiš, IČO: 02983656, je provozovatelem aplikace Dogres a jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

V souladu s Nařízením zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb.

Osobní údaje Dogres zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je jednotná pro všechny níže zmíněné účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Subjekty údajů:

Účely zpracování:

Automaticky získané osobní údaje

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics, Seznam, Facebook...).

Identifikátory:

Jméno, příjmení, email, telefon, IČO, IP adresa.

Doba uchování:

Údaje budou uchovány v systému Dogres po dobu 5 let od souhlasu s uchováním osobních údajů. Na další období bude uživatel vyzván k jeho dobrovolnému a svobodnému prodloužení platnosti.

Doba uchování dat v analytické službě Google Analytics je 50 měsíců.

Pokud Dogres zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.